Blockchain đã ra đời và phát triển với tốc độ rất nhanh, từ năm 2009 Blockchain đầu tiên ra đời là Bitcoin đã mở đầu cho câu chuyện sau này. Cho đến này, thị trường đã từng đạt mốc cao nhất là 3 tỷ đô la và tồn tại rất nhiều Blockchain nền tảng.Blockchain nền

Arbitrum Orbit là gì? Arbitrum Orbit là nền tảng Blockchain mới nhất được Arbitrum giới thiệu sau lần lượt sự ra mắt của Arbitrum One và Arbitrum Nova. Arbitrum Orbit thể hiện tầm nhìn Layer 3 trong tương lai song hành với zkSync, StarkNet hay Superchain của Optimism. Vậy Arbitrum Orbit có điều gì thú