Browsing: Hệ Sinh Thái Giao Thức

Hệ sinh thái LayerZero

Hệ sinh thái LayerZero ngày càng mở rộng với đa dạng các dự án trong nhiều mảng khác nhau như Stargate, Alitude, Pontem, Trader Joe, Lil Pudgy,… Hệ sinh thái ngày càng mở rộng chứng minh rằng công nghệ mới của LayerZero đang được thị trường chấp nhận, sử dụng và phổ biến rộng rãi.